Formatívne hodnotenie jednoducho a prehľadne s Microsoft Forms

Hodnotenie nám v dnešnom svete zasahuje do rôznych oblasti života.  Po návšteve obchodného domu, lekára, reštaurácie,…  sa môže vo vašom mobilnom telefóne objaviť otázka, či ste našli to, čo ste hľadali, prípadne ako ste spokojní s poskytovanou službou.  Hodnotenie, ktoré zisťuje  súčasný stav alebo postoje sa nazýva formatívne hodnotenie. V škole máme bohaté skúsenosti s rôznymi druhmi a formami hodnotenia, ale formatívne hodnotenie sa len pomaly dostáva do inštitúcie zvanej škola.

Formatívne hodnotenie je zamerané na podporu ďalšieho efektívneho učenia žiakov.  Predstavíme vám nástroj, ktorý vám zjednoduší prípravu a vyhodnotenie formulárových otázok.

Ak chceme vytvárať otázky na formatívne hodnotenie, vytvoríme v aplikácii Forms v záložke Vlastné formuláre Nový formulár. Túto možnosť zvolíme aj vtedy, ak chceme vytvoriť dotazník. Automatický sa novému formuláru vytvorí názov Formulár bez názvu. Kliknutím na tento názov môžeme zmeniť názov na vlastný názov formulára, pridať popis formulára a môžeme vložiť obrázok k názvu. Nad záložkou Odpovede je Motív. Tu si môžeme vybrať motív pre náš formulár. Ostatné možnosti si popíšeme neskôr. Teraz sme pripravení tvoriť jednotlivé otázky formulára.

Po kliknutí na voľbu +Pridať nové, otvorí sa možnosť voľby druhu otázky.

Otázky typu Výber

Prvá možnosť je voľba Výber. Vytvorte otázku, na ktorú volíte odpoveď výberom. Počet možností výberu súvisí so samotnou otázkou. Prednastavené sú dve možností výberu, ďalšie je možné pridať +Pridať možnosť. Voľbu iné je možné vložiť priamo kliknutím na Pridať možnosť iné. Každá otázka má možnosť Vložiť mediálny súbor.

Nad každou otázkou sú 4 tlačidlá. Prvé je Skopírovať otázku. Druhé tlačidlo je Zmazať otázku. Tretie tlačidlo je Posunúť otázku nahor a posledné tlačidlo je Posunúť otázku nadol.

Tento typ otázky môžete využiť, ak sa chcete dozvedieť postoj žiaka, napr.: Ako sa cítiš v triede?  Ako sa si spokojný so svojou prezentáciou projektu? Ako hodnotíš spoluprácu vo svojej skupine? Bol čas na riešenie komplexnej úlohy  postačujúci?  Tešíš sa na hodinu dejepisu? Možnosti voľby  napíšte podľa vlastného uváženia.

Ale môžu sa žiaci vyjadrovať aj k práci učiteľa, napr.: Pochopil si na začiatku hodiny účel, prečo máš riešiť zadané úlohy? Je pomoc učiteľa pri tvojom vzdelávaní dostatočná?   Je učiteľ na hodine podporou pre žiakov?

Otázka typu Text

Ďalšia možnosť voľby druhu otázky je Text. Je to otázka, na ktorú respondent odpovedá textom. Vhodný je krátky text. Ak chcete, aby respondent odpovedal dlhým textom, je potrebné kliknúť na voľbu Dlhá odpoveď. Ak je otázka vo formulári povinná, potom je potrebné zvoliť túto možnosť. Ďalšie nastavenie otázky (…) umožňujú vynútiť odpoveď číslom. Na číslo je možné zvoliť obmedzenia.

Tento typ otázky môžete využiť, ak  chcete, aby svoj postoj žiak vyjadril vlastnými slovami, alebo číslom, napr.: S kým by si chcel sedieť v triede? Jedným slovom ohodnoť dnešnú prácu na projekte.  Koho chceš navrhnúť na vedúceho tímu? Napíš jedno slovo, ktoré charakterizuje tvoj postoj k vzdelávaniu.

Otázka typu Hodnotenie

Ďalší druh otázky je Hodnotenie. Táto otázka môže mať dvojaké vyjadrenie. Hodnotiť môžeme číslom. Čísla budeme voliť od 1 po to číslo, ktoré zvolíme voľbou úrovne. Odporúčame v texte vyjadriť, čo znamená voľba čísel (či je to klasické školské hodnotenie alebo hodnotenie množstevné). To urobíme voľbou … a následne voľbou Označiť. Pod krúžky s číslami sa vložia dve možností, jedna k najmenšiemu číslu a druhá k najväčšiemu číslu. Hodnotiť môžeme aj pomocou počtu hviezdičiek.

Tento typ otázky môžete využiť, ak sa chcete dozvedieť postoj žiaka tým, že bude žiak nejakú činnosť hodnotiť počtom hviezdičiek, alebo číslom napr.:  Ohodnoť  komunikáciu s vedúcim tímu. Ohodnoť svoju prácu na zadaných úlohách. Ohodnoť  počtom hviezdičiek spokojnosť v triede,

Otázka typu Dátum

Ďalší typ otázky je Dátum. Slúži na zadávanie odpovede pomocou formátu dátumu. Dátum sa v odpovedi zadáva výberom v ponúknutom kalendári.

Otázka typu Poradie

Otázka typu Poradie znamená, že ponúknuté hodnoty má respondent usporiadať podľa dôležitosti. V zadaní odporúčame vysvetliť spôsob usporiadania. Ak chceme, každý respondent na danú otázku odpovedal, je nutné kliknúť na povinné.  V opačnom prípade sa nevyžaduje odpoveď na danú otázku.

Tento typ otázky môžete využiť, ak sa chcete dozvedieť postoj žiaka usporiadaním vopred pripravených  možností, napr.:  Čo bolo podľa vás najťažšie pri  riešení projektu? (vyhľadať potrebné informácie,  zmapovať vzťahy medzi jednotlivými pojmami, určiť priority riešenia,  určiť postup riešenia, časové rozvrhnutie projektu, prezentovanie výsledkov projektu).

Otázka typu Likertova stupnica

Otázka typu Likertova stupnica sa využíva na vyjadrenie postoja. Likertovu stupnicu tvorí tvrdenie (výrok), ktorá je na ľavej strane. Vždy sa tvorí v pozitívnom tvare. Jednotlivé postojové položky by mali byť symetrické. V strede by sa mala nachádzať neutrálna položka. Na jednej strane postojové položky vyjadrujú ako veľmi súhlasím s tvrdením a na druhej strane ako veľmi nesúhlasím.

Tento typ otázky môžete využiť, ak sa chcete dozvedieť postoj žiaka, kde svoju odpoveď vyberá z vopred pripravených postojových položiek. Tak ako je to v ukážke, počet položiek býva spravidla päť, no môžeme ich  mať menej, alebo viac ako päť.  Položku pridáme pomocou znaku plus. Položky odstránime pomocou ikony kôš. Je vhodné mať na pamäti, že prostredná položka by ala byť neutrálna. Príklady výrokov postojov: Pri príprave na hodinu potrebujem pomoc rodičov. Pri príprave na hodinu potrebujem pomoc kamaráta. Nemám problém si urobiť domácu úlohu sám. Na hodine mi učiteľ pomáha pri mojom vzdelávaní. Učiteľ je mojím radcom a pomocníkom. Môžem sa vždy triednemu učiteľovi zdôveriť.  V Likertovej stupnici môžeme súčasne sledovať postoje na viacero otázok. 

Otázka typu Net Promoter Score

Posledný typ otázky je Net Promoter Score. Popis najmenšej aj najväčšej hodnoty škály je možne prepísať podľa vlastného uváženia.

Tento typ otázky môžete využiť, ak sa chcete dozvedieť postoj žiaka na jeden výrok. Škálovanie je tu podrobnejšie, preto aj precíznejšie  táto škála dáva obraz o postoji. Príklady výrokov: … ako máš rád domáce úlohy?  … ako dobre sa ti spolupracovalo so spolužiakmi v tvojom tíme?  … ako často sa stretávaš mimo školu so spolužiakmi? … ako dôležité je pre teba štúdium na danej škole? … ako veľmi chceš v budúcnosti vykonávať prácu v odbore, ktorý študuješ?   … ako veľmi chceš študovať na VŠ?

Nakoniec podľa počtu otázok zvážime, či nie je vhodné jednotlivé otázky podeliť do sekcií. Sekcie môžeme nastaviť nakoniec a jednotlivé úlohy presúvať do príslušných sekcií.

Nastavenia a zdieľanie

Nakoniec je potrebné urobiť nastavenia:

  1. Ktoré osoby môžu formulár vyplniť. Ak chceme dotazník anonymný, potom nezaškrtneme zaznamenať meno. V prípade, že chcem, aby každý respondent odpovedal iba raz, tak zaškrtneme možnosť Jedna odpoveď na osobu.
  2. Nastavíme dátum a čas začatia (spustenia dotazníka) a dátum a čas ukončenia.
  3. Je vhodné zaškrtnúť možnosť Náhodné poradie otázok a všetky otázky. V prípade, žeby z jednej otázky vyplývala druhá, teda ich poradie bolo nutne zachovať, potom poradie týchto otázok uzamkneme. Pokiaľ chcete zobraziť poďakovanie za odoslanie formulára, tak upravte text po zaškrtnutí voľby Prispôsobiť správu s poďakovaním.
  4. Je na zvážení každého tvorcu formulára, či chce odoslať e-mailové potvrdenie respondentom, alebo či chce dostávať e-mail s oznámením o každej odpovedi.
  5.  Odporúčame v každej otázke  typu Výber zvoliť možnosť Možnosti náhodného výberu. Každému respondentovi sa budú jednotlivé možností riešenia otázky zobrazovať v inom poradí. Tiež odporúčame v časti Nastavenia zvoliť možnosť Náhodné poradie otázok.

V závere je ešte potrebné nastaviť zdieľanie. Najprv nastavíme, či odpovedať môže každý s prepojením alebo len ľudia v mojej organizácii. Link na dotazník (prepojenie) skopírujeme kliknutím na tlačidlo Kopírovať. Tento link môžeme žiakom, učiteľom, prípadne iným respondentom odoslať emailom, ale zverejniť na spoločne zdieľanom mieste. Prepojenie môžeme zverejniť pomocou QR kodu, ktorý sa tiež dá stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť. Ďalšia možnosť je skopírovanie kódu </> a prilepenie ho na webovú stránku alebo do swaya. Pokiaľ chceme svoj pripravený formulár poskytnúť inému učiteľovi, tak to môžeme urobiť tak, že využijeme možnosť Zdieľať ako šablónu. Po kliknutí na + Získať prepojenie na duplikovanie získame link a duplikovanie formulára. Ten poskytneme inému učiteľovi, ktorý si otvorí vo svojom Forms a zvolí možnosť duplikovať. Potom tento formulár môže používať.

U všetkých otázok, ktoré Úplne nakoniec treba skontrolovať ako sa bude formulár zobrazovať v PC a ako v Mobilnom telefóne. Urobíme to kliknutím na tlačidlo Ukážka.

Hodnotenie

Po odoslaní odpovedí všetkých respondentov v zadanom termíne, môžeme skontrolovať odpovede. Odpovede sú na druhej záložke formulára s názvom Odpovede. 

Vo vrchnej časti sa zobrazí počet odoslaných odpovedí, priemerný čas dokončenia a stav. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť odpovede, je možné prezerať odpovede jednotlivých respondentov. Všetky odpovede je možné otvoriť v Exceli. V každej otázke je možné zobraziť  ďalšie podrobnosti, a vytlačiť súhrny.

Fomatívne hodnotenie je hodnotenie, ktoré pomáha nielen učiteľom, ale aj žiakom. Učiteľ zistí postoje, ktoré mu môžu pomáhať pri voľbe metód vzdelávania. Skúste do vášho vzdelávacieho procesu zaviesť formatívne hodnotenie, Aplikácia Forms  vám bude v tomto procese nápomocná.

Využite náš formulár

Aby ste formuláre využívali jednoduchšie a efektívnejšie pripravili sme  pre vás formulár v Microsoft Forms, ktorý si môžete vyskúšať nižšie. Ak by ste si chceli tento konkrétny formulár skopírovať k sebe, využite na to tento odkaz na duplikovanie formulára, pomocou ktorého formulár skopírujete do vášho školského Office 365 účtu.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *